Sứ mạng và mục tiêu của TVN Group

Sứ mạng 

Trí tuệ và sự sáng tạo là hai giá trị cốt lõi. Sức trẻ, sự nhiệt huyết và trí tuệ sáng tạo của giới trẻ Viêt Nam cạnh tranh trực tiếp với các nước trên thế giới, thoát khỏi mọi ranh giới của sự phát triển. TVN Group đem thật nhiều giá trị cho các nước trên thế giới.
#goglobal . Go Big or Go Home.

Mục Tiêu

TVN thúc đẩy các mặt hàng vật lý và mặt hàng công nghệ Việt Nam xuất ra thế giới. Thương hiệu Global với hàng hóa “made in Viet Nam” . Các ông chủ thương hiệu toàn cầu sẽ mang quốc tịch Việt Nam.

We are Vietnamese

TVN Group Co,Ltd